Chi tiết về các phòng ban, bộ phận trực thuộc.

BỘ PHẬN TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH

Chức năng

Quản lý điều hành công tác hành chánh và công tác tổ chức nhân sự, tiền lương, Thi đua -

Khen thưởng của Công ty, theo dõi, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

Cán bộ quản lý

- Bà Trần Vũ Vân Thanh - Phó Giám đốc

- Bà Văn Chiến Bình - Phó Giám đốc

BỘ PHẬN TÀI VỤ

Chức năng

Tổ chức bộ máy kế toán, quản lý tài chính của Công ty, lập sổ sách, hạch toán, báo cáo số liệu kế toán.

Cán bộ quản lý

- Bà Trịnh Thị Hồng Phương - Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận

BỘ PHẬN KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

Chức năng

Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch của Công ty trong từng thời kỳ, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Thu thập và phân tích đánh giá thông tin về thị trường giá cả bất động sản; lập phương án kinh doanh cụ thể về mua, bán các sản phẩm nhà.

Tổ chức thương thảo, ký kết, theo dõi việc thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế.

Cán bộ quản lý

- Ông Huỳnh Cẩm Nguyên - Giám đốc

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Sàn Giao dịch Bất động sản chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhu cầu thiết yếu về nhà ở, giao dịch bất động sản của nhiều đối tượng khách hàng Công ty

Cán bộ quản lý

- Bà Ngô Thanh Tuyền - Giám đốc

- Bà Phạm Thị Rạng - Phó Giám đốc

BỘ PHẬN KỸ THUẬT

Chức năng

Quản lý mọi hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kỹ thuật thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.

Cán bộ quản lý

- Ông Đinh Quang Vĩnh - Giám đốc

- Ông Bùi Nguyên Bảo - Phó Giám đốc

XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ

Chức năng

Tư vấn - thiết kế - lập dự án đầu tư các công trình.

Cán bộ quản lý

- Ông Hồ Đắc Vi - Giám Đốc

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 2

Chức năng

Thi công xây dựng các Công trình

Cán bộ quản lý

- Ông Phan Thanh Đạt - Giám Đốc

- Ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám Đốc