Chi tiết về Ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT

- Truởng ban kiểm soát:

Ông Lê Quốc Sử - Sinh năm 1961 - Cử nhân Kế toán công nghiệp - Hiện Ông đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Kế hoạch Đầu tư 

- Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Ngô Thanh Tuyền - Sinh năm 1969 - CN Kinh tế thương nghiệp - Hiện Bà đang giữ chức vụ Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

- Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Huệ - Sinh năm 1985 - Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán) - Hiện Bà đang giữ chức vụ Chuyên viên Kế toán Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV