Chi tiết về Ban điều hành

 MG 3029

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

 Ông Nguyễn Tiến Dũng – Sinh năm 1965 - Kỹ sư xây dựng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  - Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình. Trước khi đảm nhận chức vụ này Ông đã từng đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.


 

304725 101645909941808 3411273 n

Bà Nguyễn Thị Thúy Phuợng

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Hành chánh

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

 Bà Nguyễn Thị Thúy Phuợng – Sinh năm 1965 - Cử nhân lưu trữ, Quản trị văn phòng - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Hành chánh Công ty. Trước khi đảm nhiệm chức vụ này Bà đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Kế hoạch kinh doanh, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Công ty.


 MG 3085

Ông Nguyễn Hồ Lan

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch Đầu tư

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Nguyễn Hồ Lan - Sinh năm 1970 - Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch Đầu tư. Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Kế toán Truởng, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty.


 MG 3123

 

Ông Nguyễn Thành Danh

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Nguyễn Thành Danh - Sinh năm 1972 - Kiến trúc sư - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Truởng phòng Kỹ thuật, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật Công ty.