Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo - Xem

Giấy ủy quyền - Xem

Phiếu yêu cầu - Xem

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình - Xem

Phiếu yêu cầu thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản - Xem

Giấy ủy quyền v/v nhận cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình - Xem

Thông báo chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016

Thông báo - Xem

Phiếu yêu cầu thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản - Xem

Giấy ủy quyền V/v nhận cổ tức của Công ty - Xem

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016

Thông báo v/v chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 và đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông - Xem

 

Chuyên mục phụ