Nghị quyết chi trả cổ tức còn lại năm 2018

Nghị quyết của HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018 - Xem

Thông báo v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2018 - Xem

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo - Xem

Giấy ủy quyền - Xem

Phiếu yêu cầu - Xem

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình - Xem

Phiếu yêu cầu thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản - Xem

Giấy ủy quyền v/v nhận cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình - Xem

Chuyên mục phụ